phone

 BIZ DATA LEGiS 
 Aplikace pro vymáhaní pohledávek a evidenci právních spisů 

 

Základní charakteristika

BIZ DATA LEGiS běžící na platformě Windows klient, nebo Windows klient-server s možnosti doprogramování a správy i přes klasické webové rozhraní. Je určená především

pro správu pohledávek a závazků ve všech jejích fazích !

Přehledná evidence a správa pohledávek (evidence spisů, projektů, vymáhacího procesů atd.)

 • adresář s možností vyhledávaní podle definovaných parametrů
 • evidence úkonů, vykonaných práci – timesheet

Funkce „Hlídací pes“, průběžné sledovaní stavu otevřených spisů a splátkových kalendářů

 • workflow oběhu spisu s definicí s budíky aktivit
 • historie zápisu – dohledaní autora zápisu a jednotlivých změn

Multi-dimenzionální pohledy na spis různými typy uživatelů

 • generátor dopisů – tvorba šablon unifikovaných dopisů
 • evidence interně i externě řešených sporů

Statistiky – přehled o úspěšnosti vymáhaní pohledávek a efektivitě jednotlivých uživatelů

 • datové úložiště pro dokumenty přirazené k jednotlivým spisům z pohledu vymáhaní
 • integrace dat s portálem Justice.cz pro import insolvenčního rejstříku
 • elektronická spisová služba (listovní zásilky, datové schránky, e-mail)

Aplikace BIZ DATA LEGiS

Aplikace pro vymáhaní pohledávek a evidenci právních spisů ve všech jejích fázích

Jednoduchost a spolehlivost

Aplikace BIZ DATA LEGiS byla vyvinuta s cílem poskytnout v jednoduchém a intuitivním prostředí maximum potřebných funkcionalit, které podpoří vymáhání a zrychlí celý inkasní a právní proces. Je vhodná jak pro menší společnosti v oblasti nebankovních půjček, tak i pro větší advokátní kanceláře, inkasní společnosti, finanční instituce, pojišťovací společnosti, leasingové společnosti a všechny obchodní subjekty, pro které je důležité mít správu pohledávek zcela pod kontrolou.

Bezpečnost a citlivá data

 Koncept byl postaven především s důrazem na maximální bezpečnost při práci s citlivými daty, jako i s důrazem na vysokou efektivitu práce jednotlivých uživatelů. Aplikace běžící na platformě Windows klient, Windows klient-server s možnosti doprogramování a správy i přes klasické webové rozhraní.

Autorizace

Ke každému uživateli lze nastavit pomocí modulu Autorizace individuální sadu menu aplikace nebo povolených aktivit v rámci jednotlivých obrazovek. Každá položka menu může mít nastavená odlišná přístupová práva pro jednotlivé typy uživatelů (profil uživatele) nebo skupiny uživatelů. Přihlášený uživatel má zobrazeny pouze ty položky menu a jejich volby, k nimž má oprávnění v rámci profesní odpovědnosti

APLIKACE BIZ DATA LEGIS

Aplikace pro vymáhaní pohledávek a evidenci právních spisů ve všech jejích fázích.

Dokument management 

Aplikace BIZ DATA LEGiS může používat vlastní systém správy dokumentů, nebo může být propojen přímo na existující systém správy dokumentů zákazníka (závisí na možnostech příslušného systému).

Elektronický archív

Aplikace BIZ DATA LEGiS umožňuje ukládat dokumenty v elektronické podobě ve strukturované podobě logického členění do elektronického archivu.

 

Systémové požadavky

Aplikace naprogramována v prostředí LANSA a může být provozována na infrastruktuře klienta Windows PC – lokální instalace, nebo jako síťová verze Windows klient – server.

 

 I. Hlavní přínosy

 • intuitivní a přehledné uživatelské prostředí, snadná obsluha software
 • jednoduché vykazování prováděných úkonů jednotlivými pracovníky a jejich navázání na zpracovávaný spis

.

II. Hlavní přínosy

 • propracovaný systém pro správu právních sporů včetně nastavení splátkových kalendářů
 • integrovaný Dokument management systém, provázaný s jednotlivými spisy

III. Hlavní přínosy

 • výstup statistik a přehledových sestav
 • propracovaný systém uživatelských nastavení a práv
 • vysoká bezpečnost pro práci s citlivými daty

Náš team profesionálů

Hlavním cílem společnosti je  poskytovat profesionální řešení pro podniky a finanční instituce a to formou dodávek vlastních informačních systému, jako i poskytování služeb v rámci outsourcingu !

Naše dovednosti

Interní aplikace pro pojišťovny
85%
Správa serverů řady IBM Power
70%
Aplikace ve vývojovém prostředí LANSA
90%
Outsoursing IT služby
65%

Jak to všechno začalo

Společnost BIZ DATA a.s. byla založena v roce 1994. Od roku 2006 patří do finanční skupiny SPGroup a v roce 2007 došlo ke změně názvu ze Slavia Data a.s. na BIZ DATA a.s. Prioritní činností společnosti je tvorba software, a to především rozsáhlých informačních systémů pro pojišťovny a výrobní podniky, odborná školení a poskytování komplexních služeb v oblasti IT. Základní vývojová platforma společnosti je systém IBM i (AS/400).

Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce.

Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce.

Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedené záložce.

Data map
Data map ©2018 Google
Data mapData map ©2018 Google
Data map ©2018 Google
Mapa
Satelitní

Kontaktujte nás


Zásady ochrany osobních údajů

Informace ke zpracování osobních dat
BIZ DATA a.s. , Plynárenská 233, 280 02 Kolín IV, IČ: 61858757 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete zpracováváme zodpovědně, transparentně a máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. V případě jakýchkoli dotazů týkající se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na sídle společnosti.

Zabezpečení Vašich osobních dat
BIZ DATA a.s. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na rizikovost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali nemá přístup žádná neoprávněná
osoba a nepředáváme jej bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo v případě ochrany našich právních zájmů.


Právo na informace
Vaším právem je požádat BIZ DATA a.s. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů, o čemž bychom Vás však informovali. Pokud
budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než
Vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k Vaší osobě. Naším právem pak je, že můžeme zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně
získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Aktualizace údajů, právo na opravu
Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna Příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, tak abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům.
S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

Námitky
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s legislativou, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás
zpracováváme na příslušný dozorový úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Právo na výmaz
Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se
nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů, či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů, nicméně tyto data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email info@bizdata.cz nebo na sídlo naší společnosti:
BIZ DATA a.s.
Plynárenská 233
280 02 Kolín IV

Webové stránky-soubory protokolů
Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:
• Vaše IP Adresa
• Otevíraná stránka našeho webu
• Kód odpovědi http
• Identifikace Vašeho prohlížeče
Tyto informace zpracováváme po dobu 1 měsíce a pouze pro účely naší právní ochrany a oprávněných zájmů.

Soubory cookie
Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, ani je nijak nezpracováváme. Soubory cookie neshromažďují
žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost.
Analýza a statistiky
Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme nejsou Vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačního systému, ze kterého na naše
webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace, využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany, případně jiných oprávněných zájmů.

Zasílání novinek na email
V případě, že máte zájem od BIZ DATA a.s. dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím emailu, který nám sdělíte a souhlasíte s takovým využíváním Vaší emailové adresy, budeme tento email zpracovávat výhradně k těmto účelům. BIZ DATA a.s. nepředává takto získanou emailovou adresu
žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoli v budoucnu rozhodnete, že již od BIZ DATA a.s. nechcete dostávat emaily pro tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené emailové adresy zde, nebo písemně na sídle společnosti.

Zpracování osobních údajů
BIZ DATA a.s. bude v tomto dokumentu zpracovávat Vaše osobní údaje na základě následujících právních titulů.

Objednávka produktu LEGiS

V případě, že učiníte objednávku na www.bizdata.cz, jehož provozovatelem je BIZ DATA a.s., budeme kromě jiných údajů zpracovávat také Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro kontakt ze strany technické podpory k produktu. Tyto údaje nebudou předávány dalším subjektům.

Právní titul Plnění smlouvy


Osobní údaje: Email, Jméno, Příjmení, Telefonní číslo
Účel zpracování: podpora softwarového produktu LEGiS
Doba zpracování: 1 rok od data zakoupení produktu
Odběr novinek z webu www.bizdata.cz

V případě, že od nás chcete dostávat novinky z webu www.bizdata.cz, jehož provozovatelem je BIZ DATA a.s., v rámci nabízených řešení z oblasti vymáhaní pohledávek, potřebujeme ke zpracování Vašich osobních údajů souhlas. Tento souhlas můžete kdykoli v budoucnu odvolat.

Právní titul Souhlas
Osobní údaje: Email, Jméno
Účel zpracování: informování odběratele o novinkách v rámci řešení problematiky vymáhaní pohledávek pomocí aplikace LEGIS
Doba zpracování: Do odvolání souhlasu

Vytvořte si  web zdarma